Български (Bulgarian)
im7.jpg
Увеличи Намали

Община Родопи

Населени места: 21 селища - Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово, Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедево, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари.

Община "Родопи" е разположена в Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район. В състава и се включват 21 села, ситуирани върху площ от 524,8 кв.км., с население 33 075 жители. Определя се като един от селскостопанските и културни центрове в областта. Обработваемите площи са 226 434 дка. Пътната мрежа свързваща населените места е с обща дължина 240 км. В географско отношения общината граничи с 13 общини - Пловдив, Марица, Асеновград, Пазарджик Съединение, Садово, Девин, Брацигово, Чепеларе, Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. През територията на "Родопи" преминава автомагистралата София - Пловдив - Свиленград, пътя Пловдив - Асеновград - Смолян. Природните и климатични дадености на Община "Родопи" и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.

 

Контакти
Кмет инж. Пламен Спасов Тел. : (032) 604100
Факс: (032) 638289
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Заместник кмет Таня Бочукова Тел. : (032) 604100
Факс: (032) 638289;
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Секретар на Общината
Тел. : (0337) 62112
Председател на ОбС Георги Ташев Тел. : (032) 604126;
факс: (032) 638289;
e-mail: rodopi_obs@abv.bg
Интернет сайт: www.rodopi-bg.org
Адрес за кореспонденция: Община "Родопи" - Пловдив
г.Пловдив 4000 ул."Софроний Врачански" №1А
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg
Булстат:

 

 

Демографската характеристика на Община "Родопи"

Население, общо бр. 32918
в т.ч., мъже, бр. 16312
жени, бр. 16606
на възраст до:
- 18 години, бр. 4988
- 35 години, бр. няма официални данни
- 60 години, бр. 18710
- Над 60 години, бр. 9220

Процесът на демографска криза продължава. Този процес е характерен резултат от трансформацията на икономиката (от планова към пазарна) и преминаване на собствеността от държавна в частна. На настоящия етап, около 15 % е населението до 18 години, което живее на територията на Община "Родопи". Населението над 60 годишна възраст е в рамките на 28 %. Би могло да се констатира, че общо взето, нетрудоспособното население е около 43 %. Населението до 60 години, което е в трудоспособна възраст е в рамките на 57 %. Съотношението на мъже към жени, практически е 1 : 1 (49,6 % мъже към 50, 4 % жени).

50,1 % (16 495 души) от населението на Община "Родопи" живее в равнинно разположените селища - с. Ягодово, с. Крумово, с. Цалапица, с. Кадиево, с. Златитрап, с. Браниполе и с. Оризари. 47,6 % (15 667 души) от населението на Общината живее в предпланинските селища - Храбрино, Устина, Първенец, Марково, Брестовица, Белащица, Брестник.

В планинските селища - Извор, Бойково, Дедево, Ситово, Лилково, Скобелево, Чурен живее само около 2 % от населението (общо 500-600 души).

Основен поминак на населението е селското стопанство - главно земеделието и в по- малка степен животновъдството.

Образователна, етническа и семейна структура

Под влияние на демографски, стопански фактори и поради недостиг на финансови средства , както в цялата страна, така и в Община "Родопи" има неблагоприятни изменения в образователната система и нейните структурни звена.

Неблагоприятните изменения са свързани с намаляване броя на децата в предучилищна и училищна възраст. Последствията от тях се отразяват в две насоки: рязко съкращаване на наличната материална база като количество и качество - намаляване броя на детските градини, закриване на училища, липса на достатъчно средства за ремонти и стопанисване на работещата материална база, липса на достатъчно средства за нейното качествено възстановяване - в професионален и учебен аспект; - съкращаване на наличния учителски и педагогически състав и увеличаване броя на безработните граждани в Общината.

Около 6% са специалистите с висше образование и полувисше образование в Община "Родопи". Жителите с основно, начално и незавършено начално образование са общо около 52%. 42 % от населението, което живее на територията на Община "Родопи" има средно образование.

Високият процент население с ниско образование и много ниския процент население с висше и полувисше образование не могат да формират база, която да гарантира, ефективната реализация на човешкия ресурс със средно образование, в изпълнение на съвременни инфраструктурни и стопански проекти.

Неблагоприятната образователна характеристика на населението в Община "Родопи" налага категоричното основание за разработване на общински образователен проект, чрез който да започне преквалифициране на човешките ресурси - полезен за участие в приоритетите за развитие на Общината, през следващите 5-8 години.

На настоящия етап в Община "Родопи" има 13 детски градини, 11 основни училища и едно начално училище. В Общината няма средни и средно-специални училища, няма колежи и университети. Официални данни за етническата и семейна структура на населението в Община "Родопи" не са намерени.

Здравеопазване

Здравното обслужване на населението в Община "Родопи" се осъществява от следните здравни заведения:
- Многопрофилна болница за активно лечение, разположена на територията на Община "Пловдив";
- Диагностично консултативни центрове, разположени на територията на Община "Родопи" и Община "Пловдив";

Доболничната медицинска помощ се осъществява от 33-ма общопрактикуващи лекари и 28 души общопрактикуващи стоматолози.

При население над 30 000 души, което живее на територията на общината, наличният състав от общопрактикуващи лекари и стоматолози работят основно в по-големите селища - Цалапица, Ягодово, Крумово. Наличният състав от общопрактикуващи лекари и стоматолози не е в състояние да осигури доболнично здравно обслужване на населението в малките високопланински населени места.

Икономика

Географското разположение, природоклиматичните условия и факта, че общината е селски район обуславят преимуществено развитие на селското стопанство, представляващо поминъка на 80 % от населението.

В с.Първенец традиционно се произвежда култивирана печурка с общи обем 150 т. годишно. В непосредствена близост е "Родопи 95" АД - тържище за земеделска продукция. Не е за пренебрегване и факта, че с. Първенец се е доказал като един от най- големите селскостопански производители на череши в региона.

На територията на общината се отглеждат големи масиви ябълки и то най-вече в с. Цалапица от сортовете - червена и златна превъзходна, гране смит, зелена английска.

В общината функционират малки предприятия в сферата на леката промишленост, като предмета на дейност е съсредоточен най-вече в областите на преработката на селскостопанска продукция и шивашката дейност: "Фелика" ЕООД с.Първенец; "Карина" ООД с.Цалапица ; ЕТ "Хеда" с.Брестовица.

Добре развитата инфраструктурана мрежа, плодородната земя, красивата и китна природа, културно-историческите забележителности на община Родопи я определят като добра за инвестиране среда.

Инвестиции

Географското разположение, природоклиматичните условия и факта, че общината е селски район обуславят преимуществено развитие на селското стопанство, представляващо поминъка на 80 % от населението.

Селата Брестовица, Първенец, Марково и Брестник са традиционни лозарски и винопроизводителни райони. В с.Брестовица са изградени и функционират три винарски изби - "Винарска изба Брестовица", "Тодоров", "Вила-Винифера", които ползват вековните традиции, опит и знания, съчетани с добра почва и климат. Ежегодно в селото се провежда изложба с дегустация на местни вина. Годишния добив от грозде в Община Родопи е в размер на 8 000 тона, предимно от винените сортове мерло, каберне, мавруд, рубин, совиньон и около 7 000 тона десертни сортове - болгар, брестовица, блейк, кардинал.

В с.Първенец традиционно се произвежда култивирана печурка с общи обем 150 т. годишно. В непосредствена близост е "Родопи 95" АД - тържище за земеделска продукция. Не е за пренебрегване и факта, че с. Първенец се е доказал като един от най- големите селскостопански производители на череши в региона.

На територията на общината се отглеждат големи масиви ябълки и то най-вече в с. Цалапица от сортовете - червена и златна превъзходна, гране смит, зелена английска.

В общината функционират малки предприятия в сферата на леката промишленост, като предмета на дейност е съсредоточен най-вече в областите на преработката на селскостопанска продукция и шивашката дейност: "Фелика" ЕООД с.Първенец; "Карина" ООД с.Цалапица ; ЕТ "Хеда" с.Брестовица.

С. Цалапица разполага със собствено стоково тържище, на което ежедневно се извършват продажби на селско стопанска продукция, добита на територията на региона. На 2 км. северно от селото се намира магистрала "Тракия". През Цалапица минава и главния път Е 80 - София - Пловдив - Свиленград. Подходящо е за развитие на животновъдство и растениевъдство. Има ферма със 700 крави и птицеферма за носачки, както и гъбарници за култивирана печурка с общ обем на производство 130 тона.

Добре развитата инфраструктурна мрежа, плодородната земя, красивата и китна природа, културно-историческите забележителности на община Родопи я определят като добра за инвестиране среда.

Историческо и културно наследство

За периода 1966 - 1991 г. , в Община "Родопи"са проучени, декларирани и обявени НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА от почти всички исторически епохи. Подробна документация на културните паметници се съхранява в Националния Институт за паметниците на културата и в Археологическия Институт на БАН. Тази информация е база за развитие на специален проект, предназначен за съживяване на КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ в региона.Културното наследство на Община "Родопи" е свързано главно със старите римски пътища от които най - известен е Траяновия път.

Археологическите и историческите забележетелности, многобройните параклиси, манастири - съчетани с природните дадености на местностите "Момина скала", "Трите Чучура", "Челевишката пещера", връх "Модър", Върховръх, Местността "Равнища", Чуренския дол и описаните по - долу защитени територии са реална основа за развитие на алтернативен туризъм.

Земеделие

Обработваемата земя на територията на Община "Родопи" е 221,401 дка и е разпределена, както следва:
- 133 004 дка - ниви
- 23 892 дка - лозя
- 19 427 дка - оризища
- 15 278 дка - пасища
- 15 034 дка - овощни градини
- 13 674 дка - ливади
- 93 дка - оранжерии

Съгласно действащата национална система за категоризация на земите, наличния поземлен фонд попада в трета до десета категория.

Наличният подземлен фонд на Община "Родопи" е съставен от:
- 88 826 дка - общинска собственост
- 169 669 дка - държавна собственост
- 223 563 дка - частна собственост

От анализа на наличните данни за състояние на земеделието в Община "Родопи" , към края на 2004 г. и началото на 2005 г. има основание за следните констатации:
- Община "Родопи" разполага с поземлен фонд от 482 052 дка, категоризиран в трета до десета категория земи;
- Около 48 % (220 801 дка) от поземления фонд са обработваеми земи - ниви, оризища, пасища, овощни градини, ливади и оранжерии;
- От обработваемите земи са засети около 40 % (86 058 дка): в т. ч. с трайни насаждения, около 36 % (31 000 дка) и интензивни култури, около 64 % (55 000 дка);
- При трайните култури се наблюдава процес на завършване на възстановяването на видово разнообразие, характерно за района и при някой култури като: лозя, ягоди, малини, сливи - има процес на начална количествена стабилизация; Над 99 % от трайните насаждения се стопанисват от частни страни, като площите на които се отглеждат ябълки, праскови, череши, круши, кайсии, вишни, дюли, орехи и бадеми - варират от 1 да 18 дка, при средна стойност около 7,5 дка;при посочените трайни култури, процесът на начална количествена стабилизация, практически не е започнал;
- При интензивните пролетни култури, процесът на възстановяване на видовото разнообразие, характерно за района - не е завършен; с изключение на ориза, процес на начална количествена стабилизация не е забелязана при картофите, доматите, пипера, корнишоните, патладжана, зелето, дините, пъпешите, царевицата и слънчогледа;
- При интензивните есенни култури, процесът на възтановяване на видовото разнообразие, характерно за района, почти е завършен;

Техническа инфраструктура и околна среда

Пътната мрежа на територията на Община "Родопи" е около 450 км., в т.ч. около 310 км. пътища от І, ІІ , ІІІ клас и 140 км. пътища ІV клас. Общо взето пътната мрежа от І, ІІ, ІІІ клас е в задоволително състояние, но се нуждае от реконструкция и модернизация в съответствие със съвременете изисквания и норми, характерни за посочените класове пътища. За отбелязване, обаче е лошото състояние на четвъртокласните пътища. Те са планински и подържането им свързано - със снегопочистване, опесъчаване, ремонти, изисква сериозни финансови средства, с които години наред Община "Родопи" не разполага. Лошата пътна мрежа силно затруднява комуникацийте между планинските селища. Тя затруднява също комуникацийте между планинските селища и Общинския център. Лошата пътна мрежа е един от факторите за обезлюдяване на планинските селища и пречи за икономическото възстановяване на района, който има отлични природни, културни и климатични дадености.

Телекомуникационната мрежа в Община "Родопи" е сравнително добре развита. Всички селища на територията на Общината са телефонизирани; имат пълно покритие с телевизионен сигнал; в много от тях, предимно в равнинно разположените селища и тези в предпланинските земи на Община "Родопи", имат изградена мрежа за кабелна телевизия; в почти всички селища има пощенски клонове.

За подобряване качеството на живота на населението, за възстановяване на икономиката в района и привличане на целеви инвестиции е необходимо да се разработи конкретен проект за създаване на модерна и високоефективна, телекомуникационна мрежа.

Селищата на територията на Община "Родопи" са с изградена електропреносна мрежа - 20 kv., захранвана от 130 трафопоста - 20/ 0,4 kv. Наличната електропреносна мрежа удовлетворява минимални потребности на населението на този етап. Тя се нуждае от стабилизиране и развитие, което да бъде съобразно с перспективите на Община "Родопи", като ЗОНА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ И КРАЙГРАДСКА ЗОНА НА ПЛОВДИВ.

На настоящия етап, независимо от това, че през територията на Община "Родопи" минават няколко магистрални газопровода, няма реални проекти, които да използуват съществуващите дадености, като ключ за развитие на съвременна инфраструктура, обезпечаваща приоритетите на Общината.

Около 8% е изградената канализация на територията на Община "Родопи". Изградени са канализационните колектори, разположени на територията на с. Брестник. Те са включени в канализацията на гр. Пловдив и в ГПСОВ. Понастоящем, отпадните води от бита и производствените обекти на територията на Общината се заустват в почвата и след пречистване се насочват в открити водоприемници - дерета и канали. Основни замърсители са свинефермите в с. Ягодово и в с. Крумово, трите винарски изби - в с. Първенец и в с. Брестник.

На територията на Община "Родопи" е разположено и функционира летище "Пловдив".

В района на Община "Родопи", през зимния период, вседствие на интензивно използване на твърдо гориво за отопление в битовия сектор, при определени метереологични условия - безветрие - се натрупват в приземния слой, замърсители от ФП4-10, Серен диоксит, азотни окиси и въглероден окис, до границите на пределно допустимите норми.

Спорт и туризъм

На територията на Община "Родопи" има три спортни зали, разположени в селата - Брестовица, Устина и Първенец; има също така, единадесет игрища и стадиони, разположени в селата - Оризари, Брестник, Златитрап, Марково, Кадиево, Първенец, Устина, Цалапица, Ягодово, Брестовица, Крумово.

Като цяло наличните спортни съоръжения са недостатъчни и са морално остарели. В Общината няма плувни басейни и игрища за различните видове спорт.

Община "Родопи" разполага с 260 броя леглова база разположена както следва:
- Асеноградско шосе - мотел с 20 легла;
- Белащица - пансион с 8 легла;
- Първенец - къща с 16 легла, къща с 6 легла;
- Върховръх - 2 хижи с общо 150 легла;
- Равнища - ведомствена база с 30 легла;
- Оризари - 8 бунгала с 30 легла;
- Туристическа спалня - Чурен;
- Пионерски лагер - Бряновщица - 120 легла;
- Ловна хижа - Бряновщица - 30 легла;

Легловата база се намира в атрактивни населени места, но се нуждае от основна модернизация и активно развитие в съответствие с природните, историческите и културни дадености на общината.

Последна промяна: 24.07.2013 17:14:05 GMT

< Назад | ^ Нагоре

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1