Български (Bulgarian)
im6.jpg
Увеличи Намали

Община Лъки

Населени места в Ощината: гр. Лъки и селата: Белица, Борово, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир, Югово.

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Родопите и включва площ от 292 519 дка. Намира се в близост до курорта Пампорово и известния Бачковски манастир.

Община Лъки притежава богати природни забележителности и ресурси, които в съчетание с културно-исторически обекти, като известната местност Кръстова гора, както и съществуващите възможности за ловен туризъм са благоприятна предпоставка за развитието й като привлекателна туристическа дестинация.

На нейна територия се намира "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация" - Лъки ЕООД с предмет на лечебна дейност - лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло.

Съществуват благоприятни почвено-климатични условия за екологично земеделие (отглеждане на ягодоплодни култури - малини, касис, ягоди, етеричномаслени растения и лечебни билки) и животновъдство. Пчеларството е перспективно за района, но все още е слабо застъпено. В момента функционират два рибарника за планинска пъстърва - с.Дряново и с. Здравец.

Местната индустрия е представена от отраслите: рудодобив, трикотажно и шивашко производство, дърводобив и дървопреработване.

Банковите услуги в община Лъки се извършват от клонове на Банка ДСК и Централна кооперативна банка

За повече информация посетете: http://www.lukybg.com/

За контакти:

Телефони за контакти:
- Кмет: Красимир Славчев Манов - (03052) 2255
- Зам. кмет: Любомир Иванов Спасов - (03052) 2782
- Секретар на Общината: Стефка Петрова Николова - (03052) 2211
- Председател на ОбС: Пламен Иванов Райчев - (03052) 2034
Факс номер: (03052) 2168
E-mail адрес за контакти: obshtinalaki@abv.bg

Социална характеристика на общината

Тенденцията в района е застаряване на населението, което е видно и от таблицата:

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА ЛЪКИ
Община Под В Над Под В Над Под В Над Под В Над
2003 2004 2005 2006
Лъки 596 2378 846 547 2358 844 463 2327 835 403 2349 818

Миграцията в района е предимно към по-големите градове в страната и по-рядко в чужбина с цел осигуряване на трудова заетост

Численост на населението

Населено място Численост
с. Белица 244
с. Борово 73
с. Джурково 114
с. Дряново 217
с. Здравец 62
с. Лъкавица 3
гр. Лъки 2795
с. Манастир 143
с. Югово 59
ОБЩО: 3738

Трудова заетост

Равнище на безработица 7,06%
Икономически активно население 1 885 души
Регистрирани безработни,
в т.ч.
- по пол
- мъже
- жени
- по образование
- вишисти
- със средно образование
- с основно образование
- с начално и по-ниско образование
- по степен на квалификация
- работници
- специалисти
- без квалификация
133


19
114

6
72
52
3

37
19
77
Темп на търсене на работната сила
Показател: Безработни за едно работно място
23

Етнически характеристики

Съгласно последното преброяване населението в Общината се самоопределя като българи. В общината няма етнически групи от роми, турци и др.

Икономическа характеристика

Бизнес климат

Бизнес климатът в Общината в последните години се подобрява. Наблюдава се появяване на нови фирми в различни сфери на стопанския живот като дървопреработване, търговия, туризъм и др., което води до повишаване конкуренцията в предоставяне на стоки и услуги, а също и до търсене на квалифицирана работна ръка за създадените производства.

Местната индустрия е представена основно от отраслите: рудодобив и рудопреработване, трикотажно и шивашко производство, дърводобив и дървопреработване.

Основни бизнес субекти (по-големи фирми в района, характер на бизнеса)

- "Лъки Инвест" АД - рудодобив и рудопреработване,
- Държавно дивечеовъдно стопанство "Кормисош" - гр.Лъки - дърводобив върху държавен горски фонд, ловен туризъм.
- Горовладелски потребителни кооперации "Чил тепе" и "Сарп Борун" - стопанисване и управление на частни гори.
- "Брод Лъки" ЕООД - трикотажно производство.
- "Кацаров - Транс" ЕООД - шивашко производство
- Потребителска кооперация "Победа" - търговска дейност

Местни и чуждестранни инвестиции в района, суми по години и имена на инвеститори

В последните години инвеститорският интерес в Общината е насочен към изграждане на хотелски бази и ваканционни селища, дървопреработвателни и шивашки предприятия, както и в модернизация на съществуващите обекти.

Възможности за привличане на инвестиции

- в развитие и разнообразяване на предлаганите туристически услуги;
- шивашко и трикотажно производство поради наличие на квалифицирана работна ръка

Селскостопански характеристики

Селското стопанство в Община Лъки се характеризира с монокултурно отглеждане на картофи и малък процент от обработваемата площ се засява с фасул. Поради разпокъсаност на терена от силно пресечения релеф обработваемите площи са малки и често стръмни, същите са отдалечени от населените места и централни и второстепенни пътища, което ги прави труднодостъпни. Не може да се прилага механизирано отглеждане на културите. Недокрай се използват възможностите на района за култивирано отглеждане на малини, ягоди и билки.

Животновъдството включва предимно отглеждане на късорого родопско говедо, по-малко овце и кози. Като тенденцията през последните години е намаляването броя на животните.

Сформирано е пчеларско дружество - гр. Лъки, в което членуват 25 пчелари, поддържащи 291 пчелни семейства. В момента в Общината функционират два рибарника за пъстърва към с. Дряново и с. Здравец.

Инфраструктура. Техническа инфраструктура

Пътна инфраструктура

І. Пътна мрежа в км. - 197780
1. Републиканска мрежа, - 49,700 км.
в това число:
- Първокласни пътища - няма
- Второкласни пътища - няма
- Третокласна пътна мрежа - 49700 км.

2. Общинска пътна мрежа - асфалтирани пътища - 79980 км.

3. Местни пътища - черен път - черен път 68100 км.

ІІ. Канализация в метри 7650 км.

ІІІ. Пречиствателни станции за отпадни води - няма

ІV. Водоснабдителна мрежа - домакинства бр. - 1732

V. Водоизточници - 43

VІ. Събиране на отпадъците
- организирано сметосъбиране в 9 населени места и местността Кръстова гора - 99,45%

Образование

След преструктуриране на образователната мрежа в Общината функционират едно училище - СОУ "Христо Ботев" и една детска градина - ОДЗ "Юрий Гагарин", намиращи се в общинския център - гр.Лъки. http://www.souluky.hit.bg/

Здравеопазване

На територията на Община Лъки осъществява своята дейност преобразуваната по Закона за лечебните заведения "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Лъки" ЕООД. Лечебното заведение е предмет на дейност - лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло. Повече информация за заведението е поместена на http://www.otslabni-bg.net/.

Медицинското обслужване в Община Лъки се осъществява от една индивидуална и една групова практика за първична извънболнична медицинска помощ. С договори към Районната здравноосигурителна каса функционират два стоматологични кабинета. Филиал за спешна медицинска помощ обслужва населението от цялата община.

Природни забележителности и ресурси

На територията на общината се намира част от резервата "Червената стена", който е признат за биосферен резерват от ЮНЕСКО и четири природни забележителности: "Скален мост" (нар. се още Шапран дупка), водопад "Гюмбюртията" по река Белишка и водопада "Свети дух" по река Манастирска и "Сливодолското падало" (регистриран като природна забележителност, най-висок водопад в Родопите). Те определят високата консервационна стойност на региона.

Районът се характеризира с богато биоразнообразие, което е и причина Община Лъки да бъде включена в Натура 2000.

Туристическа характеристика

Туристически обекти

В община Лъки се наблюдава уникалното съчетание от красива природа, богато биоразнообразие, културно-исторически паметници и запазени фолклорни традиции, занаяти и родопска кухня.

От няколко години местното население и външни инвеститори насочиха усилията и възможностите си към изграждане на съвременна база за настаняване на гости и туристи. В резултат на това вече имаме категоризирани туристически обекти в с.Борово, с.Дряново, с.Здравец, с.Манастир и гр.Лъки.

Усилено се работи върху изграждането на необходимата инфраструктура и цялостен туристически пакет от услуги.

Хотели и семейни къщи, предлагащи места за нощувка:
- в гр.Лъки - хотел "Лъки";
- с.Здравец - хотел "Здравец";
- с.Борово - Къщи за гости: "Бориките", "Гуглевата къща", "Канарата", "Яна", "Марияна", "Принцеса",вила "Донка" ;
- с.Дряново - Къщи за гости: "Венци", "Слави";
- с.Джурково - Вила "Русеви";
- с.Манастир -- Вили "Буките", "Дечеви", "Бай Георги", къща за гости "Кольо Зоото"

Заведения за хранене, регистрирани по закона за туризъм и семейни къщи за гости отварят врати с родопско гостоприемство, за да посрещнат туристите.

Възможности за туризъм:
- Селски туризъм - добре изградени и фунциониращи места за подслон, съчетани с съхранена местна кухня. За опознаване на района са разработени екопътеки с места за отдих - с.Борово.
- Фотолов - любителите на фотографията могат да заснемат редки видове растения и животни в естествените им местообитания.
- Религиозен туризъм - от години най-посещаваното място от богомолци от цялата страна е манастирски комплекс "Кръстова гора". Християнската вяра в района е съхранявана години в местните църкви и множество параклиси.
- Познавателен туризъм - в Общината се съхраняват и обогатяват етнографски сбирки в гр.Лъки и с.Манастир, в които са представени автентични предмети от бита на родопчаните през вековете. Природолюбителите могат да усетят дъха на лечебните разстения, да се срещнат непринудено с елен, таралеж, сърна, див заек и всичко това да остави незабравими впечатления у тях.
- Ловен туризъм - Държавна дивечовъдна станция "Кормисош" - гр. Лъки разполага с три ловни домове, ловна резиденция, 11 ловни хижи. Разнообразие от дивеч /благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, дива коза, мечка, муфлон, глухар и вълк/ създава забележителна атрактивност и удоволствия за български и чуждестранни туристи. Държавно дивечовъдно стопанство "Кормисош" предлага: лов, риболов, конен и екотуризъм.

По проект на Местен съвет по туризъм, финансиран от Проект "Родопи" са проведени обучения на местни предприемачи в сферата на туризма в курс по "хотелиерство и ресторантьорство" и "планински водачи".

Бъдещи възможности
- създаване на допълнителни атракции - представяне на местни празници, занаяти, фолклор; анимиране на местната флора и фауна с опознавателна цел; изграждане на кътове за отдих в живописни местности; създаване условия за вело-туризъм, скално катерене и др.;
- провеждане на обучения, свързани с представяне на туристическия пакет от услуги;
- произвеждане на екологични растителни и животински продукти със собствена марка;
- провеждане на ефективна реклама, привличане на по-голям туристически интерес.

Културно-историческа справка

История

Заселването на Лъки като населено място става по-късно в сравнение с останалите селища в околността. По време на Сенклеровия бунт през 1878г. с.Дряново било опожарено и голяма част от жителите му се преселили по други места. Една част от тях се заселили в Лъки, други в Станимъка (дн.Асеновград)

Името на град Лъки е взето от едноименна местност. Но според съществуващо предание, местността Лъки са я наричали Въпи (Върпи) т.е. вдлъбнато място, по-късно това название се среща като Станкова лъка и в последствие преминава в Лъки.

До 1934г. Лъки е представлявало малка махала, но тъй като разстоянието, на което се намира то от всички околни села е 8-20 км и се явява географски център, по това време се създава Сборна дряновка община с център Лъки. Първата административна сграда е открита през 1935г, а три години по-късно в нея се открива и училище. През 1940г. населението на Лъки е наброявало 212 души. Разрастването ставало с бавни темпове. През 1951-53г. започват интензивни проучвания на рудните находища в Лъкински район. Откритите залежи на оловно-цинкови руди стимулират развитието на рудодобив, а по-късно наложило и създаването на флотационна фабрика за първично преработване. През 1962г. започва превозване на концентрат от Лъкинска обогатителна фабрика до Комбината за цветни метали в гр.Пловдив.

Всичко това допринася за бързото разрастване на селището, като започва строителство и на прилежащата му структура. Изграждат се пътища, търговски обекти, поликлиника със стационар, детски градини, училища, завод за производство на трикотаж, горско стопанство, поща и др.

С Указ №139/16.04.1960г. на Президиума на Народното събрание Лъки е признато за населено място, Дряновският общински съвет се преименува в Лъкински.

Девет години по-късно, с Указ №858/29.07.1969г. става обявяването на Лъки за град.

С Указ 2295 от 22.12.1978г. е определен и състава на Лъкинска община, окръг Смолян със седалище Лъки. В него се включват: м.Балкан махала, с.Белица, с.Борово, с.Джурково, с.Дряново, с.Крушево, с.Лъкавица, гр.Лъки, с.Манастир, м.Четрока, м.Чуката, с.Югово. С указ №2932/27.09.1983г. е отделен квартал Здравец от състава на с.Джурково, Лъкинска община и бива признато за село с наименование Здравец от същата община.

Съгласно чл.16 от Указ №1 от 05.01.1999г. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях - по териториално деление Община Лъки е в състава на област с административен център гр.Пловдив.

Културно-исторически забележителности

Манастирски комплекс "Кръстова гора - Света Троица" и църква "Успение на Пресвета Богородица", които са съградени в местността Кръстова гора. Лековитата вода от "Аязмото" и легендата за заровената част от кръста, на който е бил разпнат Исус Христос привличат към това свято място туристи и привърженици на религиозния туризъм от страната и чужбина.

Църква "Света Богородица" - с.Борово, община Лъки, строена от 1926г. до 1933г. - иззидана изцяло от камък, като и самият й свод е от камък и бигор без да ползват старите майстори дърво. Църквата не е изографисана изцяло

Православен храм "Света Троица" - с.Югово, построена през 1840г. - 1842г. Строежът е каменен. Църквата е много интересна по отношение на архитектурата й. Представлява трикорабна псевдобазилика с външна галерия от западната страна. От изток е изградена изящна каменна камбанария, увенчана с луковичен купол. В интериора са запазени ценни стенописи, рисувани в началото на 70-тте години а ХІХ в. Балконът е във форма на кобилица. Иконостасът е таблен, с резбована венчилка и рисувани двери, с ценни икони от 1846 и 1891г.

През 2007г. отвори врати нов православен храм в град Лъки. Църквата е строена в продължание на 6г. Разположена е в центъра на града. Иконостасът й е изцяло дърворезбован, като в него са вградени рисувани икони. Църквата не е изографисана.

Историческата местност "Хайдушки поляни е разположена в Преспанския дял на Средните Родопи, на юг от с.Манастир, част от която попада в територията на Община Лъки. В местността е издигнат паметник в чест на Илиндеско-преображенското въстание.

На връх Свобода (надм.височина 1998м) се намира историческата местност "Инихан", която ежегодно се посещава от туристи от всички краища на страната.

Последна промяна: 15.06.2012 13:12:34 GMT

< Назад | ^ Нагоре

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр. |Globul: +359898655535 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1