Български (Bulgarian)
im0.jpg
Увеличи Намали

Община Карлово

Населени места в общината: Състои се от 4 града / Карлово, Калофер, Баня, Клисура/ и 23 села / Розино, Богдан, Бегунци, Васил Левски, Ведраре, Войнягово, Горни Домлян, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Куртово, Кърнаре, Московец, Певците, Пролом, Слатина, Соколица, Столетово, Христо Даново, Мраченик, Марино Поле, кв. Сушица/

 

 

 

 

 

 

Контакти
Кмет д-р Емил Кабаиванов Тел. : (0335) 54507
Факс: (0335) 54533
e-mail: kmet@karlovo.bg
Заместник кмет Антон Минев Тел. : (0335) 54507
e-mail: antonminev@abv.bg
Заместник кмет Данка Люртова
Тел. : (0335) 54503
e-mail: danka_l@abv.bg
Секретар на Общината Стефан Стефанов Тел. : (0335) 54506;
e-mail: stefanov_1953@abv.bg
Председател на ОбС Стойо Карагенски Тел. : (0335) 54540
Факс: (0335) 54541
e-mail: karagenski@abv.bg
Интернет сайт: www.karlovo.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Карлово 4300
ул."Петко Събев" № 1;
e-mail: kmet@karlovo.bg
Булстат:

 

Социална характеристика на общината

Демографска характеристика. Численост на населението

Съгласно текущата демографска статистика населението към 05.02.2007 год. е както следва:
- Община Карлово - 58 018
- град Карлово - 26 611

Към същата дата съотношението мъже - жени е както следва:


МЪЖЕ ЖЕНИ
ОБЩИНА КАРЛОВО 28 217 29 801
ГРАД КАРЛОВО 12 876 13 735

Трудова заетост

В района обслужван от ДБТ-Карлово на територията на Община Карлово по наше експертно мнение продължава да е най-голям голям делът на заетите в сектор "Индустрия" и в частност в сферата на машиностроенето, металообработването и металолеенето - над 50 на сто от общия брой заети. През последните няколко години се наблюдава тенденцията за увеличение в броя на заетите в производство на облекло и обувки, в сферата на управлението и отбраната и в аграрния сектор - в оранжерийното производство на зеленчуци.

Все по-голям става и броя на заетите във фирмите, представители на дребния бизнес, които осъществяват дейност в сферата на търговията и услугите.

Селскостопански характеристики

Община Карлово разполага с 456608 дка селскостопански фонд, който представлява 43,93% от общата й територия. Като 264385 дка е делът на обработваемите земи, което представлява 25,44% от територията на общината и 57,90% от нейния селскостопански фонд.

От цялата обработваема земя 38,94% се обработва от самостоятелни земеделски стопани, 15,05% от земеделски кооперации и 46,01% са необработвани обработваеми земи. От земите, обработвани от самостоятелни земеделски стопани 32,14% са естествени ливади. Така в крайна сметка от целия фонд земеделски земи се обработват 31,26% включително и естествени ливади.

Инфраструктура

Пресичането на територията на Общината от важни пътни и железопътни трасета са фактори с важно значение за развитието на общината.

Стратегическото разположение на Община Карлово в централната част на България я прави важен шосеен и железопътен възел.

Дължината на общинската пътна мрежа е около 298 км., от които:


Клас на пътищата Дължина, км
1. І КЛАС 59.860
2. ІІ КЛАС 65.542
3. ІІІ КЛАС 31.34
4. ІV КЛАС 141.74

ОБЩО 298.482Образование

Висше Образование

На територията на общината няма висши учебни заведения. Най- близкият университетски център е областният град Пловдив, който отстои на 56 км от гр. Карлово. В град Пловдив има няколко висши учебни заведения: Пловдивски университет " Паисий Хилендарски", Висш институт по хранителна и вкусова промишленост, Медицински институт, Висш селскостопански институт, Висше училище по застраховане и финанси, Земеделски колеж и много техникуми.

Техникуми и гимназии

В гр. Карлово има 2 техникума, а в Общината- 6 техникума.
- Професионална гимназия по машиностроене "Евлоги и Христо Георгиеви"
- Професионална гимназия по транспорт "Христо Смирненски", гр. Карлово
- СОУ " Христо Проданов"
- СОУ "Васил Левски"
- Професионална икономическа гимназия "Тодор Влайков", гр. Клисура
- СПТУ "Владимир Комаров", с. Ведраре

Основни и средни училища

Основни училища( 7- 10г.) в гр. Карлово няма, а на територията на Общината има 2 училища.

Основни училища( 7- 14г.) в гр. Карлово 2 училища, в Общината 14.

Средни училища ( 14 -18г.) в гр. Карлово 4 училища, в Общината 3.

30% от завършващите средно образование ученици кандидатстват в колежи и университети у нас и в чужбина.

Специални образователни програми за деца с увреждания или надарени деца има в училище Васил Левски , гр. Карлово. Деца с физически и умствени недостатъци се обучават в специални класове по програма и план на Министерството на образованието и науката.

Детски градини и ясли

В община Карлово има 19 целодневни детски градини, като пет от тях са в гр. Карлово. Обединените детски ясли се намират в централната част на гр. Карлово.

Частни Училища

На територията на общината се намират няколко частни образователни центъра, предлагащи чуждоезиково и компютърно обучение. Най- големият от тях е Учебен Център "Интелект" с над 200 ученика годишно. Други по- малки центрове са: Карловският клон на Училища за чужди езици и мениджмънт "Европа", "Александър", "ТДД"ООД и др.

Здравеопазване

Бърза помощ

На територията на Община Карлово функционират две звена за спешна медицинска помощ:
- ЦСМП филиал Карлово с 5 лекари, 5 фелдшери, 10 сестри, 10 водача на санитарни линейки, 2 санитара. Филиалът е подсигурен с 4 броя санитарни автомобила- два основни и два резервни, като единият е реаномобил. Спешният сектор е снабден с шокова зала, зала за наблюдение, манипулационна, сервизни помещения и съответната медицинска апаратура. - Частна бърза помощ "Евромед" ООД с 12 лекари, 2 водача на санитарни линейки, 1 административно лице. Този център разполага със специални автомобили и оборудване.

Болници

Хоспитализация се осигурява от една общинска болница, намираща се в гр. Карлово. Това е многопрофилна болница за активно лечение " Д-р Киро Попов" с капацитет от 239 души обслужващ персонал , в това число 50 души висш медицински, 107 души среден медицински и 82 души друг персонал.

На територията на общината съществуват 2 клинични лаборатории, 2 рентгенови отделения и 1 медико-техническа лаборатория, както и 1 частна медико-диагностична лаборатория.

В град Баня (11 км. южно от Карлово) има балнеолечебен и калолечебен санаториум и курортна поликлиника.

Природни забележителности и ресурси

Обекти, обявени за природни забележителности

- Райското пръскало - разположено в резерват "Джендема" с надморска височина 1700м.
- Голям Джандемски водопад - разположен в резерват "Джендема" с надморска височина 1450м.
- Пръскалото - разположено в резерват "Стара река" с надморска височина 1700м.
- Сучурумското пръскало - разположено над гр. Карлово с надморска височина 480м.
- Сувачарското пръскало - с надморска височина 1200м.
- Сухата пещера - с надморска височина 1300м.
- Водната пещера - с надморска височина 1100м.

Резервати

- "Чамджа" е обявен за запазване на рядко естествено находище на черен бор.
- "Стенето" - с надморска височина 1000 - 1500м.
- "Стара река" - с надморска височина 450 - 1800м, обхваща водосбора на Стара река над гр. Карлово. Това е една от най-красивите планински реки в България. Тук са находищата на повече от 45 растения от Червената книга, като 20 от тях не се срещат в други страни. Гръбначните животински видове в резервата са около 65. От грабливите птици тук се наблюдават - скален орел, белоопашат и обикновен мишелов, голям и малък ястреб, осояд, сокол орко, бухал. Срещат се така също кафява мечка, вълци, лисици, диви кози, сърни, язовец, белка, керкенез, гарван. От резерват Стара река са чести съобщенията за присъствие на риса, считан за напълно изчезнал от страната ни в края на четиридесетте години на миналия век

Туристическа характеристика

Туристически обекти

Особен интерес представлява Националния парк "Централен Балкан" - един от трите Национални парка в България. Разположен на площ от 73 250 хектара, той съхранява саморегулиращи се екоститеми и присъщото им видово разнообразие / широколистни, иглолистни и смесени гори, храстова и тревна растителност /, находища на редки и застрашени от изчезване в страната и в Европа видове / жълта тинтява, снежно кокиче, нарцисова съсънка, казашка хвойна, еделвайс; дива коза, сърна, благороден елен, скален орел, рибите в реките/, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата / водопади като " Райското пръскало"," Карловското пръскало", "Сучурум"/. В територията на парка са включени 9 резервата, които опазват образци на уникалното природно наследство на Стара планина. Най-близки до Карлово са двата уникални резервата "Стара река" и "Джендема".

Природата предлага щедри възможности и за покорителите на старопланинския първенец връх "Ботев" / 2376 м./, и за алпинистите, атакуващи Райските скали, и за делта и парапланеристите.

В Карлово, Калофер и връх Ботев са създадени бази на контролноспасителната служба.

Възможност за културно-исторически туризъм предлага богатото архитектурно и археологично наследство на Общината, част от което е представено в двата исторически музея - гр. Карлово и гр. Калофер и къщите-музеи "Васил Левски" в Карлово и "Христо Ботев" в Калофер.

На територията на общината е създадена сравнително добра материална база за организирана туристическа дейност. Съществува и действащ информационен туристически център, разположен в подножието на Стара Планина.

Туристическото движение е на повече от 100 години и чрез четирите туристически дружества (ТД "Васил Левски" - Карлово, ТД "Хайдут" - Калофер, ТД "Средногорец" - с. Богдан и ТД "Здравец" - с. Климент) продължава успешното приобщаване на нови любители на природата.

Възможности за туризъм

В Община Карлово има възможност за практикуване на различни видове туризъм - планински, културен, религиозен, селски, балнеоложки, фестивален туризъм. Изградени са две екопътеки "Адреналин" в Карлово и "Бяла река" в Калофер. Първата е тип "Via ferata" и осигурява достъп до интересната природна забележителност - водопад "Стария Сучурум". Пътеката минава покрай самата река, като в каньонообразните места придвижването става по скалите над водата, посредством използването на естествените скални корнизи и допълнително изградени опорни точки и площадки. Дължина - 1263 м.

Екопътека "Бяла река" също е обект на специализиран туризъм. Намира се близо до Калоферския манастир. Маршрутът отвежда дълбоко в ждрелото на Бяла река. Има изградени осем дървени моста, разработени са и две интерпретативни теми "Ждрелото на Бяла река" и "Дендрология", които по атрактивен начин запознават с уникалното природно богатство на Централен Балкан. Дължината й е 1830 м.

Последна промяна: 24.09.2014 12:28:52 GMT

< Назад | ^ Нагоре

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1