English Български (Bulgarian)
im3.jpg
Увеличи Намали

Административни услуги

ОА2.8: НОВО ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, КОЙТО Е ЗАГУБИЛ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ И ЗА ОДОРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Наименование на услугата:

НОВО ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, КОЙТО Е ЗАГУБИЛ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ И ЗА ОДОРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Бланка за заявка:

Формуляр за заявка ОА2.8

Правно основание:

Чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от ЗУТ; чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Процедура по предоставяне на услугата:

След завеждане на писменото искане за ново одобрение на инвестиционен проект компетентният орган го насочва към съответния директор на дирекция за проверка на документите. В зависимост от целите и задачите областният управител назначава областен експертен съвет и организира неговата дейност за изпълнение на функциите му. Съставът на експертния съвет се определя според характера на разглеждания инвестиционен проект.

Изисквания и необходими документи:

Заявителят подава в областна администрация мотивирано писмено искане, придружено от следните приложения:

 1. Заявление по образец: АУ-РРТУ-8;
 2. Формуляр №1 от Инструкция № 3/2011 на МРРБ;
 3. Документите за собственост или отстъпеното право на строеж в чужд имот;
 4. Скица (виза) за проектиране по чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;
 5. Влязъл в сила ПУП (чл. 12, ал. 2 от ЗУТ);
 6. Три копия на проекта с изискуемите части по ЗУТ (чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ) в обхват и съдържание, съгласно Наредбата;
 7. Положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 5, т. 5 от ЗУТ, когато инвеститорът ги осигурява съгласно чл. 143, ал. 5 ЗУТ (чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ);
 8. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
 9. Необходимите в зависимост от вида, спецификата и местонахождението на строежа разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна и железопътна мрежа и други, които се изискват с нормативен акт (чл. 144, ал. 2, т. 5 от ЗУТ).

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма предвиден срок.

Срок за предоставяне на услугата:

Обикновена услуга: 14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне на услугата, основание:

Съгласно чл. 28, ал. 8 от Тарифа №14 на МРРБ – 50% от таксата по чл. 28, ал. 4, 5 или 6 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Такса, начин за плащане:

В брой:

В касата на Областна администрация Пловдив, пл. Никола Мушанов №1, стая № 135, I-ви етаж;

По банков път:

Банка: СИБАНК  BIC: BUIBBGSF
IBAN: BG88-BUIB-7836-3121-7570-01

Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте входящия номер на преписката и:

 • трите имена на заявителя за физически лица;
 • име и БУЛСТАТ за  юридически лица;

Отказ, основания:

Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Собственикът на строежа се уведомява писмено за отказа да се одобри инвестиционен проект.

Обжалване:

Отказът се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за издаването му. Срокът е преклузивен, започва да тече от деня, следващ деня на съобщаване на заповедта, и изтича в края на 14-тия ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ го присъствен ден.

Допълнителна информация:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна промяна: 26.08.2014 16:58:09 GMT

< Назад | ^ Нагоре

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1