Български (Bulgarian)
im3.jpg
Увеличи Намали

Профил на купувача

15.08.2011

ПРИКЛЮЧЕНА!

Възлагане на обществена поръчка за отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в област Пловдив


Категория: Обществени поръчки | e-mail: oa@pd.government.bg | tel: +359 32 605 527

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие

 

Важно! 26.08.2011г.:

Разяснение към обществена поръчка с предмет: "Отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в област Пловдив”

Със свое Решение № 521-МИ/25.08.2011 г. Централната избирателна комисия прие поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

С т. ІV. от това решение се утвърждават нови образци на изборни книжа - приложения № 103 и 104, приложени към Техническото задание от документацията, която сте/ще закупили/закупите, под формата на приложения, съответно: Приложение Б и Приложение В. В този смисъл е изпратено писмо от страна на възложителя и до лицата, закупили/ще закупят документацията за участие в процедурата.

 

Важно! 24.08.2011г.:

Разяснение към обществена поръчка с предмет: "Отпечатване на избирателни бюлетини за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в област Пловдив”

Със свое решение № 449-МИ/19.08.2011 г. Централната избирателна комисия измени техническите образци на бюлетините за общински съветници и кметове, приети с Решение № 173-МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК, съгласно приложения № 1, 2 и 3, а с т. 2 от същото решение прие, че приложенията не се обявяват. Това изменение е наложено поради изискванията за конфиденциалност и новите приложения, съдържащи техническите характеристики на бюлетините, ще бъдат оповестени на по-късен етап. В този смисъл е изпратено писмо от страна на възложителя и до лицата, закупили/ще закупят документацията за участие в процедурата.

 

Важно! 15.08.2011г.:

  • Документация за участие може да бъде закупена до 26.08.2011 година 17:30 часа. За повече информация виж обявлението;
  • Заявления за участие се подават до 31.08.2011 година 17:30 часа. За повече информация виж обявлението;
  • За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 88 във връзка с чл. 34 – 36 от ЗОП;
  • Комисията разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 – 11 от ЗОП и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията, което ще се състои на 02.09.2011 г., от 10:00 часа в сградата на Областна администрация - Пловдив, гр. Пловдив, пл.”Никола Мушанов” № 1;

ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна промяна: 08.09.2014 14:47:36 GMT

< Назад | ^ Нагоре

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1