Български (Bulgarian)
im3.jpg
Увеличи Намали

Съобщения

16.02.2011г.

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в Областна администрация – Пловдив


Категория: Съобщения | e-mail: press@pd.government.bg | tel: +359 32 605 567

О Б Я В Л Е Н И Е

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив, пл. “Никола Мушанов” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № ЗД-00-16 от 14.02.2011 година  за обявяване на конкурса

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С:

За длъжността Старши счетоводител в Областна администрация – Пловдив.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за  заемане на длъжността:

 • степен на образование – висше-бакалавър;
 • минимален професионален опит – 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността - ІV младши;

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за кандидатите:

 • професионален опит – в областта на бюджетното счетоводство;
 • предпочитана специалност, по която е придобито образованието / икономика, финанси, счетоводство и контрол/;

3. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 • решаване на тест;
 • интервю;

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
 • декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен -бакалавър, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 • други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

5. Срок и място за подаване на документите:

 • документите следва да бъдат представени в деловодството на Областна администрация- Пловдив в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и в един местен ежедневник. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез упълномощено лице;
 • място на подаване - Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1 в Деловодството, от 09:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация - Пловдив и на интернет страницата на Областна администрация - Пловдив:  www.pd.government.bg

7. Кратко описание на длъжността:

 • изготвя месечни , тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета и други сметки и фондове, ако има такива;
 • в края на отчетния период изготвя приключителните счетоводни операции;
 • изготвя обобщени отчети за всички целеви суми;
 • извършва електронна обработка на счетоводната информация по програми, ползвани в счетоводството.

8. Средна месечна заплата, определена за длъжността - до 500 лв. (петстотин  лева ).

Последна промяна: 03.07.2014 18:36:08 GMT

< Назад | ^ Нагоре

Информационна система за правна информация на Министерски СъветКомисия за защита от дискриминацияКомисия за защита на личните данни

НАЧАЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Телефони: 0800 11 032 | +359 32 605512 | Факс: +359 32 627104 | Mtel: +359885153130 + вътр.
е-Контакти: Официален адрес: oa@pd.government.bg | Деловодство: delo@pd.government.bg | Пресцентър: press@pd.government.bg
Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, пл. "Никола Мошанов" № 1, Областна администрация Пловдив

valid XHTML 1.0 Transitional valid CSS 2.1