понеделник, юни 26, 2017

№ 005/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ № 56784.519.740 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. ...

Повече

№ 004/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740  по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" №2. ...

Повече

№ 002/10.07.2015г.

Предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим) и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 ...

Повече

№ 001/29.04.2015г.

Предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим) и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 ...

Повече