Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „Служител по сигурността на информацията“ в дирекция„АПОФУС” в Областна администрация – гр. Пловдив

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто за длъжността Главен експерт“Служител по сигурността на информацията“, в дирекция “АПОФУС“, Областна администрация – гр. Пловдив Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл.24 Коефи­циент Резултат от интервюто Коефи­циент Оконча­телен резултат 1. Павел Русенов Момнев 29 3 26.6 5 220 2. Георги…

"Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „Служител по сигурността на информацията“ в дирекция„АПОФУС” в Областна администрация – гр. Пловдив"