Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“

Контакти

  • тел: +359 32 605 535; тел: +359 32 605 526
  • факс: +359 32 627 104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“

  1. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
  2. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
  3. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
  4. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
  5. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
  6. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда;
  7. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
  8. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на строителството;
  9. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
  10. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
  11. Води актовите книги и регистри на имотите – държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
  12. Води на отчет имотите – държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
  13. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
  14. Осъществява процедури по реституционни закони;

Екип

  • Диана Терзийска – Н-к отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Митко Стойчев – Гл. експерт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Тодора Динкова – Гл. експерт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Данчо Желев – Гл. експерт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Даньо Пенев – Ст. експерт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Анна Паскалева – Ст. експерт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Видко Гошев – Ст. експерт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Стефина Траницова – Гл. юрисконсулт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Радостина Иванова – Ст. юрисконсулт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Анжела Костадинова – Мл. експерт в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;
  • Милка Минчева – Гл. специалист в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“;

Административни услуги

Административни дейности

Нормативни документи