Административни услуги

Комисия за защита на личните данниОбластна администрация Пловдив е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 65/28.03.2016г. и с идентификационен номер 234156.

За справка: Регистър на вписаните администратори на лични данни

 

Областна администрация Пловдив предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта.

 

Важно!

  • От 1 януари 2016 г. искането за издаване на удостоверение съгласно чл.87, ал.11 от ДОПК се подава от компетентен орган по Комплексно административно обслужване (КАО), или упълномощено от него лице, в компетентната териториална дирекция на НАП на задълженото лице, за което се иска издаване на удостоверение, на място или по пощата. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма, но следва да съдържа всички необходими реквизити. Начините на получаване са лично от лицето, отправило искането, от упълномощено лице, като не е необходима нотариална заверка на пълномощното, по пощата или по електронен път, чрез предоставяне от НАП на сканирано копие на удостоверението. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от получаване на искането, когато е подадено в компетентна териториална структура НАП или в 14-дневен ако е подадено в друг офис на Агенцията. Когато компетентен орган по КАО заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на компетентния орган като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му компетентен орган по КАО следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/“.
  • За административни услуги, при които има изискването за „актуалност“ на скица, ОТПАДА за имоти в землищата на населените места с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри.