Община Стамболийски

Населени места: Стамболийски, Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село, Три водици

Община Стамболийски се намира в средните части на Горнотракийската низина, по десния бряг на река Марица. Създадена е с Указ №111 от 30.03.1998 г. и е разположена върху територия от 61270 дка. Населението на общината наброява 22 303 души, като повече от половината от тях са в трудоспособна възраст. Благоприятното географско местоположение, климат и почви създават добри възможности за развитие на земеделието в общината. Необходимо е да се подобрят техническата му съоръженост и поддържането на наличната хидромелиоративна мрежа. Добре развити в общината са консервната и целулозно-хартиената промишленост, производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Голям е делът на фирмите, извършващи дейност в сферата на услугите.

За повече информация: www.stamboliyskimunicipality.bg

Контакти
Кмет Георги Мараджиев Тел. : 0339 62261
Факс: 0339 62308
Заместник кмет Мария Вълканова Тел.: 0339 62309
Заместник кмет Любомир Марков Тел.: 0339 63161
Секретар на Общината Даниела Кръстева Тел.: 0339 62055
Председател на ОбС Стоян Богданов Тел.: 0339 63137;
e-mail: os_stamboliyski@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Стамболийски 4210
ул.”Г.С.Раковски” 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg;
web: www.stamboliyskimunicipality.bg

Контрол по решения на ОбС Стамболийски

Filename / LinkSize
Stamboliiski_2016.zip3.58 Mb
Stamboliiski_2015.zip842.19 Kb
Stamboliiski_2013.zip1.28 Mb
Stamboliiski_2012.zip950.3 Kb
Stamboliiski_2011.zip447.41 Kb
Stamboliiski_2010.zip156.51 Kb
Stamboliiski_2009.zip212.3 Kb
Filename / LinkSize
Stamboliiski_2016.zip355.9 Kb
Stamboliiski_2014.zip259.41 Kb
Stamboliiski_2012.zip492.19 Kb
Stamboliiski_2011.zip155.96 Kb
Stamboliiski_2010.zip208.88 Kb