Община Първомай

Населени места: Първомай, Дебър, кв. Любеново, Брягово, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Пилашево, Поройна, Православен, Татарево.

За повече информация: http://www.parvomai.bg/

 

Контакти
Кмет Ангел Папазов Тел. : 0336 / 62201
Зам. кмет Николай Митков Тел. :  0336 / 62179
Зам. кмет Ружди Салим Тел. : 0336 / 63128
Секретар на Общината Ана Николова Тел. : 0336 / 62202
Председател на ОбС Дечко Петков Тел. : 0336 / 64494
email:obs@parvomai.escom.bg
Интернет сайт: http://www.parvomai.bg/
Адрес за кореспонденция: гр.Първомай ул.“Бр.Миладинови“-юг №50
тел:0336 62201 / факс:0336 /62139/62325/63119
e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg;

Контрол по решения на ОбС Първомай

Filename / LinkSize
Parvomay_2016.zip844.16 Kb
Parvomay_2015.zip698.12 Kb
Parvomay_2014.zip127.04 Kb
Parvomay_2013.zip674.82 Kb
Parvomay_2011.zip1.36 Mb
Parvomay_2010.zip512.4 Kb
Filename / LinkSize
Parvomay_2011.zip445.29 Kb
Parvomay_2010.zip173.96 Kb

446 Прегледа | Актуализация 30.03.2017 16:20:20