Комисии и съвети

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Областен съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)

Областният съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) е израз на социалното сътрудничество, осъществявано между три страни – синдикални организации, организации на ...
Повече информация

Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив

Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив е учреден на основание чл. 32, ал ...
Повече информация
Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Постоянната секторна комисия „Тракия икономическа зона“ (ПКТИЗ)

Постоянната секторна комисия „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (ТИЗ) е създадена е на 27.02.2015 година на редовно заседание на Областния съвет за ...
Повече информация
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив е създадена на основание чл. 32, ал ...
Повече информация
Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив

Областния съвет за устойчиво енергийно развитие се създава във връзка с чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и чл ...
Повече информация
Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)

Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана (КПСГОО)

На 12 май 2011г., със заповед № ЗД-02-26/12.05.2011 г. на Областния управител на област Пловдив и на основание чл. 7а, ...
Повече информация
Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Правомощия на областния управител в областта на транспорта НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване ...
Повече информация
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – (ОССЕИВ)

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Пловдив (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, ...
Повече информация
Комисия по социална политика към Областен съвет за развитие (ПКСП)

Комисия по социална политика към Областен съвет за развитие (ПКСП)

На 09 юни 2011 г., на заседание на Областния съвет за развитие, с Решение №1, взето с Протокол №2/09.06.2011 г., ...
Повече информация
Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие е постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и ...
Повече информация