Областният управител свиква среща за подобряване на административното обслужване

Областният управител Здравко Димитров свиква на първата в страната работна среща в сградата на Областна администрация – Пловдив представители на всички общини и експерти от НАП – Пловдив. На срещата, която ще се проведе на 23 юни от 10.00 часа, ще присъства и Венелин Найденов Директор на Национална Агенция за Приходите – териториална дирекция Пловдив. Поводът за срещата е извършен анализ и оценка на степента на внедряване на комплексното административно обслужване (КАО) в общините на територията на Област Пловдив и установените незадоволителни резултати във връзка с предоставените от НАП услуги, чрез които би трябвало да се искат и издават по служебен път удостоверения за наличие или липса на задължения от възложителите по ЗОП.

От 01.01.2016г. е в сила Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, с който се регламентира възможността компетентният орган да изисква по служебен път удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите. С тези разпоредби се цели постигане на синхронизиране на данъчното законодателство, при което водеща роля има осигуряване по служебен път на необходимата информация.

Целта на срещата е общините да използват възможността за заявяване на услугата по служебен път и да прекратят изискването на удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато това е необходимо за предоставянето на административна услуга в администрацията. Удостоверенията могат да бъдат набавени по служебен път от органите на НАП. Услугата е достъпна за всички администрации с КЕП, през Портала на НАП за електронни услуги.

Новите електронни услуги целят значително облекчаване на обмена на информация между административните органи в страната и като очакван резултат по-бързо и качествено обслужване на граждани и фирми и са предназначени за всички администрации.

Областният управител заяви, че са необходими съвместни действия за постигане на по-добри резултати в повишаване административното обслужване на потребителите на услуги и спазване на новите разпоредби на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017