Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Юрисконсулт“

в дирекция „Административноправно обслужванефинанси и управление на собствеността“, с месторабота в гр. Областна администрация Пловдив.

Брой обявени щатни бройки: 1.

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Магистър – Право
 • професионален опит – 0 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Степен на образование – Магистър
Минимален професионален опит – не се изисква
Минимален ранг за заемане на длъжността – V Младши
Вид правоотношение – Служебно

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Съгласно утвърдена длъжностна характеристика

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) – zaqvlenie_konkurs.doc;
 • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – deklaracia_konkurs.doc;
 • Копие от диплома
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен
 • Копие от лична карта
 • Копие от документи за придобита правоспособност

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 29.03.2017, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Н.Мушанов“1.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

8. Описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на Областния управител на област Пловдив.

9. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 460 лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2014-2016