Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 19.04.2017г. в 10:40ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА

За длъжността  юрисконсулт  в  Дирекция  “АПОФУС” на Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Кристиан Тодоров Балев – не се явил
 2. Константин Димитров Димитров – 15 т.
 3. Петя Стоянова Пълдъмова – 21 т.
 4. Гергана Атанасова Калоферова  –  23 т.
 5. Гьокан Ведат Салих – 16 т.
 6. Антоанета Георгиева Видева –17 т.
 7. Райчо Георгиев Костов –  не се явил
 8. Лиляна Асенова Шопова – 28 т.
 9. Стела Здравкова Стоянова – 26 т.
 10. Марианна Юриевна Лапшина – 14 т.
 11. Екатерина Владимирова Кютова – 17 т.

Съгласно протокол № 1 от 04.04.2017г. на конкурсната комисия, определена със заповед ЧР-22-1 от 17.03.2017г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на  20.04.2017 г. от 10.00ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.

Председател на Комисията:  /П/

 

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ class=““][/wc_divider]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността Юрисконсулт в Дирекция “ АПОФУС“ в Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 04.04.2017г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-1 от 17.03.2017 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Кристиан Тодоров Балев
 2. Константин Димитров Димитров
 3. Петя Стоянова Палдъмова
 4. Гергана Атанасова Калоферова
 5. Гьокан Ведат Салих
 6. Антоанета Георгиева Видева
 7. Райчо Георгиев Костов
 8. Лиляна Асенова Шопова
 9. Стела Здравкова Стоянова
 10. Марианна Юриевна Лапшина
 11. Екатерина Владимирова Кютова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.04.2017 година от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : /П/

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществените поръчки;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Наредба за административното обслужване
 7. ППЗДС
 8. Устройствен правилник на областните администрации;
 9. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.
[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ class=““][/wc_divider]

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Юрисконсулт“

в дирекция „Административноправно обслужванефинанси и управление на собствеността“, с месторабота в гр. Областна администрация Пловдив.

Брой обявени щатни бройки: 1.

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Магистър – Право
 • професионален опит – 0 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Степен на образование – Магистър
Минимален професионален опит – не се изисква
Минимален ранг за заемане на длъжността – V Младши
Вид правоотношение – Служебно

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Съгласно утвърдена длъжностна характеристика

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) – zaqvlenie_konkurs.doc;
 • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – deklaracia_konkurs.doc;
 • Копие от диплома
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен
 • Копие от лична карта
 • Копие от документи за придобита правоспособност

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 29.03.2017, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Н.Мушанов“1.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

8. Описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на Областния управител на област Пловдив.

9. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 460 лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017