Обява за конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 05.01.2017г. 11:18ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ПАК – Дирекция „АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

 1. Венцислав Василев Василев – 11т.
 2. Георги Иванов Садърски – не се явил
 3. Мирена Асенова Караджова – 17т.
 4. Десислава Николова Чергарова – не се явила
 5. Сидер Валентинов Михайлов – 17т.
 6. Елена Василева Тенчева – не се явила
 7. Гьокан Ведат Салих – 19т.
 8. Гергана Атанасова Калоферова – 23т.
 9. Николина Господинова Госпова – 14т.
 10. Ива Радкова Кирова – 30т.
 11. Красимира Тодорова Недялкова – не се явила
 12. Силвия Емилова Мусърлиева – 28т.
 13. Николай Валентинов Куманов – не се явил
 14. Петя Димчева Карова – 19т.
 15. Динко Стоянов Колев – 7т.
 16. Албена Георгиева Попова – Хаджиева – 27т.
 17. Стела Здравкова Стоянова – не се явила
 18. Антония Пенчева Стойкова – 17т.
 19. Ели Ангелова Воденичарова – не се явила
 20. Елина Славчева Беширова – 15т.

Съгласно Протокол от №1 от 21.12.2016г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-11 от 05.12.2016 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на 10.01.2017 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ПАК – Дирекция “ АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

 

Въз основа Протокол от № 1 от 21.12.2016г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-11 от 05.12.2016г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Венцислав Василев Василев;
 2. Георги Иванов Садърски;
 3. Мирена Асенова Караджова;
 4. Десислава Николова Чергарова;
 5. Сидер Валентинов Михайлов;
 6. Елена Василева Тенчева;
 7. Гьокан Ведат Салих;
 8. Гергана Атанасова Калоферова;
 9. Николина Господинова Госпова;
 10. Ива Радкова Кирова;
 11. Красимира Тодорова Недялкова;
 12. Силвия Емилова Мусърлиева;
 13. Николай Валентинов Куманов;
 14. Петя Димчева Карова;
 15. Динко Стоянов Колев;
 16. Албена Георгиева Попова – Хаджиева;
 17. Стела Здравкова Стоянова;
 18. Антония Пенчева Стойкова;
 19. Ели Ангелова Воденичарова;
 20. Елина Славчева Беширова;

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 04.01.2017 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществените поръчки;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Закона за общинска собственост;
 7. АПК; ГПК; ЗМСМА;
 8. Устройствен правилник на областните администрации;

 

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността ”Юрисконсулт” в Отдел „Правен и административен контрол“.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Магистър;
 • професионален опит: 0 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Заявление за участие по образец- Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС НПКДС
Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС НПКДС
Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен НПКДС
Копие от документ удостоверяващ професионален опит или придобит ранг за държавен служител НПКДС
Копие от лична карта НПКДС
Копие от диплома НПКДС
Копие от документ за придобита правоспособност НПКДС

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю;

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи за придобита правоспособност;
 • Копие от лична карта;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 15.12.2016г., в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Никола Мушанов“1.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://www.pd.government.bg/, както и на Информационно табло в сградата на областна администрация-Пловдив.

Описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на областния управител на област Пловдив.

Размер на основната заплата, определена за длъжността – 420 лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017