Обява за конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 02.11.2016г. в 10:20ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА

     За длъжността  Старши експерт в отдел ПАК –  Дирекция  “АКРРДС” на Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Стоян Николаев Бимбашев – 25т.
 2. Никица Христов – 17т.
 3. Георги Щерев Вълев – 21т.
 4. Силвия Петрова Райновска – 30т.
 5. Петя Стоянова Палдъмова – 23т.
 6. Марияна Бисерова Сивкова – не се явила
 7. Мая Севдалинова Манева – 19т.

Съгласно протокол № 1 от 20.10.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед ЧР-22-8 от 04.10.2016 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на  07.11.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.  

Председател на Комисията:  /П/

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Старши експерт в отдел ПАК – Дирекция “АКРРДС“ в Обща администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от № 1 от 20.10.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед № ЧР-22-8 от 04.10.2016г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Стоян Николаев Бимбашев;
 2. Никица Христов;
 3. Георги Щерев Вълев;
 4. Силвия Петрова Райновска;
 5. Петя Стоянова Пълдъмова;
 6. Марияна Бисерова Сивкова;
 7. Мая Севдалинова Манева;

II. Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 01.11.2016 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

Необходима литература:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за обществени поръчки;
 • Закона за достъп до обществена информация;
 • Наредбата за провеждане на конкурси;
 • Устройствен правилник на областните администрации;
 • Наредбата за условията и реда за оценяване на държавния служител;
[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

Областен управител на област Пловдив на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-22-8/04.10.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Старши експерт“

в Отдел „Правен и административен контрол“, с месторабота в гр. Пловдив, Областна администрация Пловдив, щатни бройки: 1,  при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Бакалавър;
 • професионален опит – 1 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

степен на образование – бакалавър
минимален професионален опит-1 година
минимален ранг за заемане на длъжността – V младши
вид правоотношение – служебно

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Допълнителни изисквания за заемане на длъжността,съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю;

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс;
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 15.10.2016г., в сградата на Областна администрация, на адрес гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов №1.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: www.pd.government.bg, както и на Таблото на Областна администрация – Пловдив.

8. Описание на длъжността: Подпомага ръководството на администрацията, дирекцията и отдела при провеждането на държавната политика. Подпомага организационно-техническото ръководство, координация и контрол по дейността на местната власт в изпълнение правомощията на Областния управител.

9. Минимален размер на основна месечна заплата – 420лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017