Обява за конкурс за длъжността „Старши счетоводител“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 27.09.2016г. 10:41ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Старши счетоводител в Дирекция  “АПОФУС” на Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Стоян Николаев Бимбашев – 22 т.
 2. Грета Георгиева Чирлова –     22 т.
 3. Вера Страхилова Исакова –     30 т.
 4. Венцислава Иванова Сивакова – не се явила
 5. Десислава Павлова Павлова – 9 т.
 6. Весела Конова Цокова – не се явила

Съгласно протокол № 1 от 16.09.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед ЧР-22-7 от 31.08.2016 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на  28.09.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.  

Председател на Комисията: (п)

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Старши счетоводител в Дирекция “ АПОФУС“ в Обща администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 16.09.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед № ЧР-22-7 от 31.08.2016 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Стоян Николаев Бимбашев
 2. Грета Георгиева Чирлова
 3. Вера Страхилова Исакова
 4. Венцислава Иванова Сивакова
 5. Десислава Павлова Павлова
 6. Весела Конова Цокова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26.09.2016 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА   / П/

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

Областен управител на област Пловдив на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-22-7/31.08.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Старши счетоводител“

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, с месторабота в гр. Областна администрация Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Бакалавър – Икономика;
 • професионален опит – 1 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

степен на образование – висше – бакалавър – икономика
минимален професионален опит – 1 година
минимален ранг за заемане на длъжността – V Младши
вид правооотношение – служебно

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • съгласно утвърдена длъжностна характеристика;

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю;

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс;
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация – Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, 4002, пл. „Н. Мушанов“ № 1 в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и в един местен ежедневник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на: :

 • Интернет страница www.pd.government.bg;
 • Информационното табло на ОА – Пловдив;

8. Описание на длъжността: Да отразява вярно и точно счетоводната информация в счетоводните регистри с оглед законосъобразното и целесъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетни средства на ОА – Пловдив.

9. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 420 лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017