Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 18.08.2016г. 11:37ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Главен експерт в Дирекция  “АПОФУС” на Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Георги Щерев Вълев – 17 т.
 2. Данил Зафиров Николов – не явил се
 3. Мая Севдалинова Манева – не явила се
 4. Стоян Николаев Бимбашев – 18 т.
 5. Валери Тодоров Баранов – 30 т.

Съгласно протокол № 1 от 05.08.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-22-5 от 19.07.2016 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на  19.08.2016г. от 10:00ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.

Председател на Комисията: / П /

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Главен експерт в Дирекция “ АПОФУС“ в Обща администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 05.08.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед № ЧР-22-5 от 19.07.2016 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Георги Щерев Вълев
 2. Данил Зафиров Николов
 3. Мая Севдалинова Манева
 4. Стоян Николаев Бимбашев
 5. Валери Тодоров Баранов

II. Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.08.2016 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

Необходима литература:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ;
 4. Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му;
 5. Устройствен правилник на областните администрации;
[wc_divider style=“dashed“ line=“single“ margin_top=“10″ margin_bottom=“10″]

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт“

в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, с месторабота в гр. Пловдив, Областна администрация Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • образование: Бакалавър;
 • професионален опит – 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.
 1. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Копие от документи за придобита образователна-квалификационна степен Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Копие от документи удостоверяващи професионален опит или придобит ранг като държавен служител Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест;
 • Интервю;
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс – zaqvlenie_konkurs.doc;
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС – Deklaracia_konkurs.doc;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит;
 • Копие на лична карта;
 1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 29.07.2016г., в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. пловдив, пл.“Н. Мушанов“1.
 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: www.pd.government.bg, както и на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация-Пловдив и на интернет страницата на Областна администрация-Пловдив;
 1. Описание на длъжността: Да подпомага Областен управител в ръководството, организацията и контрола на отбранително-мобилизационната подготовка на населението в областта;
 1. Размер на основната заплата, определена за длъжността – от 420лв.;

Информация за конкурса в Интегрирана информационна система на държавната администрация.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017