Обява за конкурс за длъжността директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 15.08.2016г. 10:00ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Директор “АПОФУС” в Обща администрация на Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Стоян Николаев Бимбашев – 18 т.
 2. Янко Ламбрев Мандев – не явил се
 3. Георги Щерев Вълев – 18 т.
 4. Лидия Димитрова Гимишева – 30 т.
 5. Ели Ангелова Воденичарова – 25 т.
 6. Данил Зафиров Николов – 23 т.

Съгласно протокол № 1 от 01.08.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-22-3 от 13.07.2016 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на  18.08.2016г. от 11:00ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.

Председател на Комисията: / П /

[wc_divider style=“dotted“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““]

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността Директор“ АПОФУС“ в Обща администрация на Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 01.08.2016 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № ЧР-22-3 от 13.07.2016 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Стоян Николаев Бимбашев
 2. Янко Ламбрев Мандев
 3. Георги Щерев Вълев
 4. Лидия Димитрова Гимишева
 5. Ели Ангелова Воденичарова
 6. Данил Зафиров Николов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.08.2016 година от 14:00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА /П/

Необходима литература:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за администрацията;
 3. Закона за обществените поръчки;
 4. Закона за достъп до обществена информация;
 5. Закона за публични финанси;
 6. Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
 7. Устройствен правилник на областните администрации;
 8. Наредбата за условията и реда за оценяване на държавния служител;
 9. Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител;

О Б Я В Л Е Н И Е

Областен управител на област с административен център – гр. Пловдив, пл. “Никола Мушанов” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № ЧР-22-1 от 11.07.2016 година за обявяване на конкурс

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С

За длъжността директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Пловдив,

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • образователна степен – висше-магистър-икономика;
  • минимален професионален опит – 4 години;
  • минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
  • вид правоотношение – служебно;
 2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за кандидатите:
 3. Начин за провеждане на конкурса:
  Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:
 • решаване на тест;
 • интервю;
 • Необходими документи за кандидатстване:
  • заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) – zaqvlenie_konkurs.doc;
  • декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – deklaracia_konkurs.doc;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  • други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
  • автобиография (европейски формат);
  • копие на лична карта
 • Срок и място за подаване на документите за участие:
  • Документите следва да бъдат предоставени в деловодството на Областна администрация Пловдив в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и в един местен ежедневник. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез упълномощено лице;
  • На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност;
  • Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1 в Деловодство, от 09:00 до 17:00 ч. всеки работен ден;
 • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
  • на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Пловдив;
  • на интернет страницата на Областна администрация Пловдив: www.government.bg;
 • Кратко описание на длъжността:
  • Подпомага изпълнението и осъществяването на правомощията и функциите на областния управител в областта на административното обслужване финансиите, управление на собствеността и човешките ресурси;
 • Размер на основна месечна заплата – от 430 до 1600 лв. за I степен от длъжностното ниво по КДА, съгласно НЗСДА.

Информация за конкурса в Интегрирана информационна система на държавната администрация.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017