АД-ДС-3: Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост

Наименование на дейността

АД-ДС-3: Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-3

Правно основание

Чл. 78 от Закона за държавната собственост, чл. 108, 109 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

След проверка на приложените документи към заявлението и изискани  допълнителни, ако са налице предвидените законови основания/предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.

Необходими документи

  1. Писмено заявление-образец АД-ДС-3;
  2. Документи, удостоверяващи правото на собственост към настоящия момент на лицето, инициирало производството (договори, нотариални актове, съдебни решения, документи за продажби, делби, замени, приватизационни сделки или други);
  3. Актуална оригинална скица на имота, издадена от компетентен орган;
  4. Удостоверение за актуално състояние (за юридически лица);
  5. Удостоверение за наследници (при необходимост);
  6. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице);
  7. Удостоверение за идентичност на имота при наличие на различия в площта, номера на имота или наименованието на обекта (при необходимост).

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

Когато не са налице основанията за отписване на АДС, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

Обжалване

Отказът от деактуване не подлежи на обжалване, тъй като същият представлява вътрешнослужебен акт. Защитата срещу отказа на областния управител заинтересованите лица могат да упражнят по общия исков ред (чл. 113 от ППЗДС) – чрез предявяване на установителен иск по чл. 97 от ГПК, който може да бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017