Обява за конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“.

Областен управител на област Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността Старши експерт в Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Бакалавър
 • професионален опит: 1 година;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
 • Вид правоотношение – служебно

Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване Нормативен акт
Заявление за участие в конкурс НПКДС
Декларация по чл.17 от НПКДС НПКДС
Копие от диплома НПКДС
Копие от придобита образователн – квалификационна степен НПКДС
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов или служебен стаж НПКДС
Копие от лична карта НПКДС

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област – устройство на територията, инвестиционно проектиране, стопански и правни науки;
 • Компютърна компетентност – MS Office (Windows), Internet

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю;

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 23.04.2018г. включително, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл. „Н. Мушанов“ 1.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

Описание на длъжността: На експертно ниво, подпомага изпълнението и осъществяването на правомощията и функциите на Областния управител в областта на регионалното развитие, държавната собственост, устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството.

Минимален размер на основна месечна заплата – от 510лв. до 1150лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017