Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Областна администрация – Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областен управител на област Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За  длъжност „Главен експерт“

в отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, с месторабота в гр. Пловдив, Областна администрация Пловдив

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Висше – Бакалавър
 • професионален опит: 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.
 • Вид правоотношение – служебно

Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване Нормативен акт
Заявление за участие в конкурс НПКДС
Декларация по чл.17 от НПКДС НПКДС
Копие от диплома НПКДС
Копие от придобита образователн – квалификационна степен НПКДС
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов или служебен стаж НПКДС
Копие от лична карта НПКДС

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 12.03.2018г. включително, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Н.Мушанов“ 1.

 • Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

Описание на длъжността: Подпомага ръководството на отдела, дирекцията и областния управител при провеждане на държавната политика в областта на държавна собственост и инвестиционните проекти.

Минимален размер на основна месечна заплата – 510лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017