Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ връщам за ново обсъждане в Общински съвет Пловдив и съобразяване със законовите изисквания, в законовия 7-дневен срок, Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, в частта на § 28, в частта му за § 7 и § 19 от Преходни и заключителни разпоредби на същата наредба, приета с Решение № 8, взето с протокол № 1 от 23.01.2018 г. на Общински съвет Пловдив.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017