Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ връщам за ново обсъждане в Общински съвет Карлово и съобразяване със законовите изисквания, в законовия 7-дневен срок, Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Карлово, в частта й на § 5, приета с Решение № 866, взето с протокол № 33 от 25.01.2018 г. на Общински съвет Карлово.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017