Приеха план-приема за учебната 2018-2019 година

На 6-ти февруари, в зала 300 на Областна администрация-Пловдив се състоя Първото заседание на Постоянната комисия по заетост на Областния съвет за развитие на област Пловдив за 2018 година.

Присъстваха началникът на РУО-Пловдив-Иванка Киркова, експерти от управлението, представители на общините, РСЗ Пловдив, Бюрата по труда, работодателски организации и професионални центрове, председателите на синдикатите на българските учители към КНСБ и „Подкрепа“, както и представители на бизнеса.

Заседанието беше открито от г-н Петър Петров, заместник областен управител на област Пловдив и председател на Постоянната комисия по заетост, който приветства членовете на Комисията Той представи дневния ред, който включваше обсъждане и съгласуване на Държавния план-прием в 8 клас за учебната 2018/2019 г. за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките за профилирана подготовка в средните училища, за паралелките за професионална подготовка в обединените училища, средните училища и в профилираните гимназии, за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа, както и за държавен план-прием в 5 клас в гимназиите по чл.38, ал.3 от ЗПУО.

Началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова запозна членовете на Съвета с предложението на новия план-прием, като подчерта, че утвърдения и реализирания Държавен план-прием за 8 клас за 2017-2018 година напълно се покриват в съотношение 58% за професионалните и 42% за профилираните паралелки. Тя представи новото предложение за  ДПП в 8 кл. за 2018-2019 год. по училища и общини (130 професионални и 93 профилирани паралелки в област Пловдив) и изрази задоволството си, че почти навсякъде, професионалните гимназии имат превес. Г-жа Киркова представи и предложенията за обучения по 20 нови професии за 2018-2019 г. като подчерта, че между тях има такива, които са нови не само за областта, но и за страната. Запазва се приемът в езиковите гимназии, без да бъде увеличаван, тъй като в тези гимназии се подготвят ученици с потенциал да се развиват в различни области и това са училища без аналог, подчерта г-жа Киркова.

В последвалата дискусия, участниците се обединиха около необходимостта, че трябва да се подържат много добри контакти между училища, работодатели, браншови организации и синдикати, за да се създадат възможности на завършилите училище за своевременна реализация. „Трябва да се подготвят специалисти не за Бюрото по труда, а за реализация на пазара на труда“, обобщи зам. областният управител.

След изчерпването на дневния ред и последвалите дискусии, той предложи да се гласува новият план-прием за 2018-2019 г., който беше приет с пълно единодушие.

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017