Извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

На 22.11.2017 г. в Областна администрация – Пловдив беше проведено извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, поради служебен ангажимент на г-н Здравко Димитров областен управител на област с административен център Пловдив се председателства от г-н Петър Петров заместник областен управител, като присъстваха представители  на  17 от общините от област Пловдив, от които имащи право на глас 13 общини.

На събранието единодушно бе приет на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, препоръчителния размер на вноската на държавата  в бюджета на Асоциацията  по ВиК – гр. Пловдив за 2018 г.

Съгласуван и одобрен бе единодушно и „Плана за управление на човешките ресурси“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, изготвен съгласно чл.5, т.5.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

На проведеното извънредно заседание на Асоциацията, във връзка с постъпило искане с вх. № АВК-02-35/25.04.2017 г. от г-н Ангел Папазов – кмет на община Първомай бяха обсъдени: възможността за разкриване на водоизточник за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението на с. Поройна, общ. Първомай и реализацията на проект за изграждане на водоснабдителна мрежа на с. Поройна, общ. Първомай.

Във връзка с постъпило искане с вх. № АВиК-02-61/24.10.2017 г. от г-н Спартак Николов – управител на „ВиК“ ЕООД – Пловдив на заседанието се разискваха и следните въпроси: членовете на АВиК – Пловдив да актуализират стойността на активите, включени в Приложение 1 към Договора, както и да предоставят на Оператора чрез Асоциацията по ВиК – съществуващи активи, които не са включени в Приложение 1.

На заседанието беше предложено от страна на присъстващите общини съвместно да се изготви и обсъди Анекс към Договора между АВиК и „ВиК“ ЕООД Пловдив, с цел отстраняване на възникналите технически пропуски.

Даде се и допълнително възможност да се поставят и дискутират и конкретни въпроси на някой от общините и предизвикателствата пред реализирането на приоритетите в отрасъла, свързани с ВиК мрежите.

Беше подчертана от страна на всички присъстващи членове на извънредното заседание съпричастност и готовност за оказване на съдействие по възникнали проблеми, свързани  както с дейността на отделните общини в отрасъл ВиК, АВиК – Пловдив и „ВиК“ ЕООД Пловдив, така и във връзка с администрирането на отделните процеси.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Петър Петров председателстващ извънредното заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив закри заседанието

 

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017