АД-РРТУ-1: Одобряване на районна устройствена схема, която засяга територията на една област

Формуляр за заявка АД-РРТУ-1

"АД-РРТУ-1: Одобряване на районна устройствена схема, която засяга територията на една област"

АД-РРТУ-2: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител

Формуляр за заявка АД-РРТУ-2

"АД-РРТУ-2: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител"

АД-РРТУ-3: Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други общи устройствени планове

Формуляр за заявка АД-РРТУ-3

"АД-РРТУ-3: Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други общи устройствени планове"

АД-РРТУ-4: Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други подробни устройствени планове

Формуляр за заявка АД-РРТУ-4

"АД-РРТУ-4: Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други подробни устройствени планове"

АД-РРТУ-6: Одобряване на планове за земи по §4 – §4Л от ПЗР на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Формуляр за заявка АД-РРТУ-6

"АД-РРТУ-6: Одобряване на планове за земи по §4 – §4Л от ПЗР на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи"