понеделник, юни 26, 2017

АД-РРТУ-2: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител

Формуляр за заявка АД-РРТУ-2 ...

Повече

АД-РРТУ-3: Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други общи устройствени планове

Формуляр за заявка АД-РРТУ-3 ...

Повече

АД-РРТУ-4: Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от закона за устройство на територията, и на други подробни устройствени планове

Формуляр за заявка АД-РРТУ-4 ...

Повече