АД-ДС-1: Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка

Наименование на дейността АД-ДС-1: Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка Бланка за заявка Формуляр за заявка АД-ДС-1 Правно основание Чл. 78 от Закона за държавната собственост, чл. 108 от ППЗДС Процедура по предоставяне След проверка на приложените документи към заявлението и при необходимост изискване на допълнителни, ако са налице предвидените законови основания/предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на…

"АД-ДС-1: Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка"

АД-ДС-2: Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони

Наименование на дейността АД-ДС-2: Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони Бланка за заявка Формуляр за заявка АД-ДС-2 Правно основание Чл. 78 от Закона за държавната собственост, чл. 108, 109 от ППЗДС Процедура по предоставяне След проверка на приложените документи към заявлението и изискани  допълнителни, ако са налице предвидените законови основания/предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на…

"АД-ДС-2: Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони"

АД-ДС-3: Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост

Наименование на дейността АД-ДС-3: Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост Бланка за заявка Формуляр за заявка АД-ДС-3 Правно основание Чл. 78 от Закона за държавната собственост, чл. 108, 109 от ППЗДС Процедура по предоставяне След проверка на приложените документи към заявлението и изискани  допълнителни, ако са налице предвидените законови основания/предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.…

"АД-ДС-3: Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост"

АД-ДС-4: Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества

Наименование на дейността АД-ДС-4: Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества Бланка за заявка Формуляр за заявка АД-ДС-4 Правно основание Чл. 78 от Закона за държавната собственост, чл. 108 от ППЗДС Процедура по предоставяне След проверка на приложените документи към заявлението и изискани допълнителни, ако са налице предвидените законови основания /предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.…

"АД-ДС-4: Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества"

АД-ДС-5: Отписване от актовите книги на имоти – частна държавна собственост, преминали в собственост на общините

Наименование на дейността АД-ДС-5: Отписване от актовите книги на имоти – частна държавна собственост, преминали в собственост на общините Бланка за заявка Формуляр за заявка АД-ДС-5 Правно основание Чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 108 от ППЗДС, чл. 2 ЗОС във връзка с §42 на ПЗР на ЗИДЗОС; §6, 7 от ПЗР на ЗМСМА Процедура по предоставяне След проверка на приложените документи към заявлението и изискани допълнителни, ако са налице предвидените…

"АД-ДС-5: Отписване от актовите книги на имоти – частна държавна собственост, преминали в собственост на общините"