Заповед № ДС-16-6/10.02.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

Повече

Заповед № ДС-12-2/30.01.2017г.

Относно: Разрешаване изработване на подробен устройствен план за линеен обект на територията на общините Пловдив и Родопи

Повече

Заповед № ДС-12-1/12.01.2017г.

Относно: Разрешаване изработване на парцеларен план за линеен обект на територията на общините Пловдив и Родопи.

Повече

Заповед № ДС-09-23/17.08.2016г.

Относно: Изземване на недвижими имоти, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив.

Повече

Заповед № ДС-12-3/28.06.2016г.

Относно: Разрешение на „ФЕРО ТРЕЙД“ ЕООД за изработка на парцеларен план.

Повече