Процедура: 00799-2016-0002

Предмет на поръчката: Изработване на Помощен план и План на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Отдих“, землище село Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

"Процедура: 00799-2016-0002"

Процедура: 00799-2016-0001

Обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове-проект и СМР, за подобряване работата на ШК за водоснабдяването на гр. Кричим

"Процедура: 00799-2016-0001"

№ 005/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ № 56784.519.740 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ №2.

"№ 005/23.12.2015г."

№ 004/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740  по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ №2.

"№ 004/23.12.2015г."

№ 003/05.10.2015г.

Предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив“.

"№ 003/05.10.2015г."