Процедура: 00799-2016-0002

Предмет на поръчката: Изработване на Помощен план и План на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Отдих“, землище село Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

Повече

Процедура: 00799-2016-0001

Обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове-проект и СМР, за подобряване работата на ШК за водоснабдяването на гр. Кричим

Повече

№ 005/23.12.2015г.

Повече

№ 004/23.12.2015г.

Повече

№ 003/05.10.2015г.

Повече