Процедура: 00799-2017-0001

Предмет на поръчката: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим“

"Процедура: 00799-2017-0001"

Процедура: 00799-2016-0002

Предмет на поръчката: Изработване на Помощен план и План на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Отдих“, землище село Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

"Процедура: 00799-2016-0002"

Процедура: 00799-2016-0001

Обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове-проект и СМР, за подобряване работата на ШК за водоснабдяването на гр. Кричим

"Процедура: 00799-2016-0001"

№ 005/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ № 56784.519.740 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ №2.

"№ 005/23.12.2015г."

№ 004/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740  по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ №2.

"№ 004/23.12.2015г."